Pravidla užívání Online panelu Médea Research (dále také jako „Online panel“)

 1. Online panel, provozovatel
  1. Online panel Médea Research je moderní nástroj pro online sběr dat prostřednictvím průzkumů trhu a výzkumů veřejného mínění a přímo od respondentů – členů online panelu.
  2. Provozovatelem Online panelu Médea Research je společnost MÉDEA RESEARCH, k. s., IČ: 27084469, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00 (dále jen „Médea Research“ nebo „provozovatel“).
 2. Členství v Online panelu
  1. Členem Online panelu se může stát pouze občan České republiky trvale žijící na území České republiky, který dosáhl ke dni registrace v Online panelu věku 15 let, který vyjádřil souhlas s těmito pravidly a který není osobou dle bodu 2.2 těchto pravidel.
  2. Členem Online panelu se nemůže stát osoba, která pracuje v oblasti průzkumu trhu/výzkumů veřejného mínění nebo pracuje ve společnosti, která se průzkumem trhu/výzkumem veřejného mínění zabývá.
  3. Každý člen Online panelu může být registrován pouze jednou.
  4. Při registraci je povinen zájemce o členství Online panelu uvádět pravdivé informace. Uvedení nepravdivých údajů je porušením podmínek registrace a je důvodem k odmítnutí či zrušení členství v Online panelu provozovatelem.
  5. Registrovaný člen Online panelu poskytuje všechny údaje o své osobě dobrovolně a souhlasí s tím, že tyto údaje budou použity k výběru účastníků výzkumů.
  6. Členství v Online panelu je dobrovolné a každý člen má možnost své členství kdykoli ukončit.
 3. Pravidla užívání Online panelu
  1. Řádným dokončením registrace do Online panelu zájemce o členství vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a současně se zavazuje k jejich dodržování. V případě jejich porušení si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit členství člena v Online panelu.
  2. Provozovatel je oprávněn zájemce o členství/člena telefonicky kontaktovat za účelem ověření údajů uvedených členem při registraci. Případné znemožnění ověření pravdivosti údajů z registračního formuláře provozovatelem je důvodem k ukončení členství dotyčného člena v Online panelu.
  3. Dokončením registrace do Online panelu zájemce o členství potvrzuje, že při registraci uvedl všechny své osobní údaje dobrovolně, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, a současně uděluje provozovateli svůj bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci registrace do Online panelu provozovateli za účelem výběru vhodných respondentů do jednotlivých průzkumů trhu/výzkumů veřejného mínění, které provozovatel v rámci Online panelu realizuje, jakož za účelem statistického třídění. V případě ukončení členství je provozovatel povinen veškeré osobní údaje získané od člena zlikvidovat.
  4. Dokončením registrace do Online panelu zájemce o členství potvrzuje, že má v Online panelu pouze jednu registraci. Vícečetné registrace jedné osoby jsou neplatné, přičemž provozovatel je oprávněn ukončit členovi/zájemci o členství všechny jeho registrace.
  5. Členství v Online panelu nezakládá členovi žádný nárok na jakékoliv úplaty či plnění ze strany provozovatele; člen má však za každou účast na výzkumu možnost získat dárek ve finanční či věcné podobě (knihy, elektronika, kosmetika, poukázky, dárky od obchodních partnerů/klientů provozovatele apod.), za podmínky nejpřesnější a nejrychlejší odpovědi na danou tipovací otázku.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat dárky dle bodu 3.5 pouze na území České republiky.
  7. Člen nemá nárok na náhradu případné škody, způsobené špatnou dostupností nebo nefunkčností Online panelu.
  8. Provozovatel se zavazuje, že poskytnuté informace a osobní údaje, které člen o sobě při registraci sdělil, neposkytne třetí osobě a že obsah jednotlivých průzkumů trhu/výzkumů veřejného mínění neposkytne neoprávněným osobám.
  9. Člen Online panelu souhlasí s tím, že jej bude provozovatel za účelem realizace jednotlivých průzkumů trhu/výzkumů veřejného mínění v rámci Online panelu kontaktovat prostřednictvím e-mailových zpráv adresovaných na e-mailovou adresu uvedenou členem/zájemcem o členství při registraci.
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez předchozího upozornění.
  11. Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Online panelu vymazat uživatelský účet člena, který porušil tato pravidla nebo se jakkoli jinak pokusil narušit realizaci jednotlivých průzkumů trhu/výzkumů veřejného mínění v rámci Online panelu.
  12. Člen se zavazuje, že žádným způsobem nebude sdělovat detaily jednotlivých průzkumů trhu/výzkumů veřejného mínění, kterých se v rámci Online panelu zúčastní/zúčastnil, třetím osobám.
 4. Závěrečné ustanovení
  1. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 6. 2016

MÉDEA RESEARCH, k. s.